Nordiska Administrativa Förbundets (NAF) svenska avdelning anordnar varje år studiebesök och föreläsningstillfällen. Föreningen har också regelbundet gemensamma aktiviteter med våra andra nordiska avdelningar.

NAF ger även ut tidskriften Nordisk Administrativ Tidskrift (NAT) elektroniskt. Senaste nummer kan du läsa här.

Vart tredje år håller förbundet ett gemensamt s.k. allmänt möte. På det allmänna mötet träffas medlemmarna från de nordiska ländernas avdelningar för att lyssna på föreläsningar, diskutera aktuella frågor och utbyta erfarenheter. Årets allmänna möte hölls i Reykjavík på Island den 6-7 september och arrangerades av förbundets isländska avdelning. Årets allmänna möte sammanföll också med förbundets 100-års jubileum och temat var "100 år av nordisk förvaltning - nya utmaningar".